Home » Mədəniyyət » Tarixdə və bu gün Türk dövlət və imperatorluqları – SİYAHI

Tarixdə və bu gün Türk dövlət və imperatorluqları – SİYAHI

AYDIN MƏDƏT OĞLU QASIMLI
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Türk İmperatorluqları

1. Böyük Turan İmperatorluğu (“Tufan”dan əvvəl).
2. İkinci Böyük Turan İmperatorluğu (“Tufan”dan sonra eradan əvvəl VII əsrə qədər).
3. Saka (Skif) Böyük Turan İmperatorluğu (eradan əvvəl VIII – V əsrlər).
4. Midiya İmperatorluğu (eradan əvvəl VIII əsrin sonundan 550-ci ilə qədər)
5. Asiya Hun İmperatorluğu (eradan əvvəl IV əsrdən eramızın 48-ci ilinə qədər)
6. Böyük Hun İmperatorluğu (eradan əvvəl 204-cü ildən eramızın 216-cı ilinə qədər)
7. Avropa (Qərbi) Hun İmperatorluğu (374 – 469 cu illər)
8. Tabqaç İmperatorluğu (386 – 557-ci illər)
9. Ağ Hun (Eftalit) İmperatorluğu (420 – 562–ci illər)
10. Birinci Göy Türk İmperatorluğu (552 – 582–ci illər)
11. Doğu Göy Türk İmperatorluğu (582 – 630–cu illər)
12. Batı Göy Türk İmperatorluğu (582 – 630–cu illər)
13. Avar İmperatorluğu (563 – 803–cü illər)
14. Xəzər İmperatorluğu (650 – 985–ci illər)
15. İkinci Göy Türk İmperatorluğu (681 – 744–cü illər)
16. Uyğur İmperatorluğu (744 – 840–cı illər)
17. Böyük Səlcuqlu İmperatorluğu (1040 – 1157–ci illər)
18. Xarəzmşahlar İmperatorluğu (1097 – 1231–ci illər)
19. Türk – Moğol İmperatorluğu (1206 – 1368–ci illər)
20. Qızıl Orda İmperatorluğu (1236 – 1502–ci illər)
21. Osmanlı İmperatorluğu (1299 – 1922–ci illər)
22. Teymurlu İmperatorluğu (1368 – 1507–ci illər)
23. Səfəvilər İmperatorluğu (1499 – 1736–cı illər)
24. Babur (Türk – Hind) İmperatorluğu (1526 – 1858–ci illər)
25. Əfşarlar İmperatorluğu (1736 – 1763–cü illər)

Türk Dövlətləri.

1. Şumer şəhər dövlətləri (eradan əvvəl XXVIII – XXIV əsrlər)
2. Aratta dövləti (eradan əvvəl III minilliyin I yarısı)
3. Kuti dövləti (eradan əvvəl III minilliyin II yarısı)
4. Lullu dövləti (eradan əvvəl III minilliyin II yarısından II minilliyin başlanğıcına qədər)
5. Elam dövləti (eradan əvvəl 2240 – 2270–ci illər)
6. Manna Dövləti (eradan əvvəl I minilliyin əvvəllərindən VI əsrin əvvəllərinə qədər)
7. Adərbayqan dövləti (eradan əvvəl 323–cü ildən eramızın II əsrinə qədər)
8. Alban dövləti (eradan əvvəl I minilliyin əvvəllərindən eramızın VII əsrinə qədər)
9. Quzey Hun dövləti (48 – 156–cı illər)
10. Güney Hun dövləti (48 – 216–cı illər)
11. Birinci Çxao Hun dövləti (304 – 329–cu illər)
12. İkinci Çxao Hun dövləti (328 – 352–ci illər)
13. Quzey Lianq Hun dövləti (401 – 439–cu illər)
14. Hsia Hun dövləti (407 – 431–ci illər)
15. Lou – Lan Hun dövləti (442 – 460–cı illər)
16. Sabar dövləti (V – VII əsrlər)
17. Onoqur dövləti (V – VI əsrlər)
18. Tuqurkur dövləti (V – VI əsrlər)
19. Uturqur dövləti (V – VI əsrlər)
20. Doğu Tabqaç dövləti (534 – 557–ci illər)
21. Batı Tabqaç dövləti (534 – 557–ci illər)
22. Türkeş dövləti (717 – 766–cı illər)
23. Qarluk dövləti (766 – 1215–ci illər)
24. Qırğız dövləti (840 – 1207–ci illər)
25. Qaraxanlılar dövləti (840 – 1042–ci illər)
26. Şirvanşahlar dövləti (861 – 1086, 1120 – 1501–ci illər)
27. Tulunoğulları (Misir) dövləti (868 – 905–ci illər)
28. Sacilər dövləti (889 – 942–ci illər)
29. Leonq Şato Türk dövləti (907 – 923–cü illər)
30. Turfan Uyğur dövləti (911 – 1368-ci illər)
31. Tanq Şato Türk dövləti (923 – 936-cı illər)
32. Tsin Şato Türk dövləti (934 – 946-cı illər)
33. Oğuz Yabqu dövləti (X əsrin əvvəlindən 1000–ci ilə qədər)
34. İxşidilər dövləti (935 – 969–cu illər)
35. Salarilər dövləti (942 – 981-ci illər)
36. Qəznəlilər dövləti (969 – 1187-ci illər)
37. Şəddadilər dövləti (971 – 1075-ci illər)
38. Rəvvadilər dövləti (983 – 1060, 1107 – 1117-ci illər)
39. Doğu Qaraxanlı dövləti (1042 – 1211–ci illər)
40. Batı Qaraxanlı dövləti (1042 – 1212-ci illər)
41. Anadolu Səlcuqlu dövləti (1092 – 1307-ci illər)
42. Suriya Səlcuqlu dövləti (1092 – 1117-ci illər)
43. Kirman Səlcuqlu dövləti (1092 – 1187-ci illər)
44. İrak Səlcuqlu dövləti (1157 – 1194–cü illər)
45. Əyyubilər dövləti (1171 – 1348-ci illər)
46. Hindistan Türk dövləti (1206 – 1413–cü illər)
47. Misir Məmlük Türk dövləti (1250 – 1383–cü illər)
48. Elxanilər (Hülakülər) dövləti (1256 – 1358-ci illər)
49. Cəlairlər dövləti (1259 – 1410-cu illər)
50. Bessarabiya (Qaqauz) Türk dövləti (1330 – ?)
51. Qaraqoyunlu dövləti (1365 – 1469-cu illər)
52. Ağqoyunlu dövləti (1469 – 1508-ci illər)
53. Qacarlar dövləti (1747 – 1925-ci illər)

Atabəyliklər.

54. Şam (Suriya) Atabəyliyi (1117 – 1154–cü illər)
55. Mosul – Hələb Atabəyliyi (1127 – 1259-cu illər)
56. Azərbaycan Atabəyliyi (Eldənizlər) – (1146 – 1225-ci illər)
57. Fars (Salqurlular) Sunqur Atabəyliyi (1147 – 1284-cü illər)

Xanlıqlar.

58. Böyük Bulqar Xanlığı (630 – 665-ci illər)
59. Volqa Bulqar Xanlığı (665 – 1391-ci illər)
60. Dunay Bulqar Xanlığı (681 – 864-cü illər)
61. Peçeneq Xanlığı (860 – 1091-ci illər)
62. Uz Xanlığı (860 – 1068-ci illər)
63. Kuman Qıpçaq Xanlığı (IX – XIII əsrlər)
64. Kan – Çon Uyğur Xanlığı (905 – 1226-cı illər)
65. Özbək Xanlığı (1428 – 1599-cu illər)
66. Qazan Xanlığı (1437 – 1552-ci illər)
67. Kırım Xanlığı (1440 – 1812-ci illər)
68. Qasım Xanlığı (1445 – 1550-ci illər)
69. Həştərxan Xanlığı (1466 – 1554-cü illər)
70. Kaşqar Xanlığı (1472 – 1877-ci illər)
71. Noqay Xanlığı (1502 – 1765-ci illər)
72. Xivə Xanlığı (1511 – 1620-ci illər)
73. Sibir Xanlığı (1556 – 1600-cü illər)
74. Buxara Xanlığı (1599 – 1785-ci illər)
75. Xokand Xanlığı (1710 – 1876-ci illər)
76. Təbriz Xanlığı (1747 – 1781-ci illər)
77. Urmiya Xanlığı (1747 – 1763-cü illər)
78. Xoy Xanlığı (1747 – 1791-ci illər)
79. Maku Xanlığı (1747 – 1924-cü illər)
80. Marağa Xanlığı (1747 – 1785-ci illər)
81. Qaradağ Xanlığı (1747 – 1805-ci illər)
82. Sərab Xanlığı (1747 – 1751-ci illər)
83. Ərdəbil Xanlığı (1747 – 1791-ci illər)
84. Şəki Xanlığı (1747 – 1807-ci illər)
85. Qarabağ Xanlığı (1747 – 1805-ci illər)
86. Quba Xanlığı (1747 – 1813-cü illər)
87. Şirvan Xanlığı (1747 – 1805-ci illər)
88. İrəvan Xanlığı (1747 – 1828-ci illər)
89. Gəncə Xanlığı (1747 – 1804-cü illər)
90. Bakı Xanlığı (1747 – 1806-cı illər)
91. Talış Xanlığı (1747 – 1813-cü illər)
92. Lənkəran Xanlığı (1740 – 1828-ci illər)
93. Naxçıvan Xanlığı (1747 – 1820-ci illər)
94. Türkmənistan Xanlığı (1860 – 1885-ci illər)

Bəyliklər

95. Uyğur Bəyliyi (VIII əsr)
96. İzmirlilər Bəyliyi (IX əsr)
97. İzmir Bəyliyi (1081 – 1097-ci illər)
98. Efes Bəyliyi (1081 – 1090-cı illər)
99. Dilmaçoğulları Bəyliyi (1085 – 1192-ci illər)
100. Danişməndli Bəyliyi (1092 – 1178-ci illər)
101. Saltuklu Bəyliyi (1101 – 1409-cu illər)
102. Artuklu Bəyliyi (1101 – 1409-cu illər)
103. Əhlət Bəyliyi (1100 – 1207-ci illər)
104. İnallı Bəyliyi (1103 – 1183-cü illər)
105. Sökmənlilər Bəyliyi (1110 – 1207-ci illər)
106. Məngücüklü Bəyliyi (1118 – 1250-ci illər)
107. Ərbil Bəyliyi (1146 – 1232-ci illər)
108. Bərçəm Bəyliyi (XII əsr)
109. Yaruklular Bəyliyi (XII əsr)
110. Çobanoğulları Bəyliyi (1227 – 1309-cu illər)
111. Qarluk Bəyliyi (XIII əsr)
112. Qaramanoğulları Bəyliyi (1256 – 1483-cü illər)
113. İnancoğulları Bəyliyi (1261 – 1368-ci illər)
114. Sahib Ataoğulları Bəyliyi (1277 – 1322-ci illər)
115. Pərvanəoğulları Bəyliyi (1277 – 1322-ci illər)
116. Məntəşəoğulları Bəyliyi (1280 – 1424-cü illər)
117. Çandaroğulları (İsfəndiyaroğulları) Bəyliyi (1292 – 1462-ci illər)
118. Alaiyə Bəyliyi (1293 – 1463-cü illər)
119. Qarasioğulları Bəyliyi (1297 – 1360-cı illər)
120. Çermiyanoğalları Bəyliyi (1300 – 1429-cu illər)
121. Əşrəfoğulları Bəyliyi (1300 – 1326-cı illər)
122. Hamitoğulları Bəyliyi (1301 – 1423-cü illər)
123. Sarıxanoğulları Bəyliyi (1302 – 1410-cu illər)
124. Aydınoğulları Bəyliyi (1308 – 1426-cı illər)
125. Təkə Bəyliyi (1321 – 1390-cı illər)
126. Ərtanaoğulları Bəyliyi (1335 – 1381-ci illər)
127. Dulqədiroğulları Bəyliyi (1339 – 1521-ci illər)
128. Tacəddinoğulları Bəyliyi (1348 – 1423-cü illər)
129. Ramazanoğulları Bəyliyi (1352 – 1608-ci illər)
130. Dobruca Türk Bəyliyi (1354 – 1417-ci illər)
131. Qazi Bürhanəddin Əhməd Bəyliyi (1381 – 1398-ci illər)

Türk Cumhuriyyətləri, Muxtar Respublikaları və Muxtar Vilayətləri

132. Batı Trakya Türk Cumhuriyyəti (1913, 1915 – 1917, 1920 – 1923-cü illər)
133. Kiçik Başqırdıstan Cumhuriyyəti (1917 – 1919-cu illər)
134. Başqırdıstan Sovet Cumhuriyyəti (1919 – 1920-ci illər)
135. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti (1918 – 1920-ci illər)
136. Başqırdıstan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası (1920 – 1991-ci illərdə Rusiya Federasiyası tərkibində)
137. Tatarıstan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası (1920 – 1991-ci illərdə Rusiya Federasiyası tərkibində)
138. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası (1920 – 1991-ci illərdə SSRİ tərkibində)
139. Qazaxistan Sovet Sosialist Respublikası (1920 – 1991-ci illərdə SSRİ tərkibində)
140. Qırğızıstan Sovet Sosialist Respublikası (1920 – 1991–ci illərdə SSRİ tərkibində)
141. Özbəkistan Sovet Sosialist Respublikası (1920 – 1991–ci illərdə SSRİ tərkibində)
142. Türkmənistan Sovet Sosialist Respublikası (1920 – 1991–ci illərdə SSRİ tərkibində)
143. Türkiyə Respublikası (1923 – …)
144. Xatay Cumhuriyyəti (1938 – 1939 – cu illər)
145. Quzey Kipr Türk Respublikası (1974 – …)
146. Basqırdıstan Muxtar Respublikası (1991 – Rusiya Federasiyası terkibində)
147. Çuvaş Muxtar Respublikası (1991 – Rusiya Federasiyası tərkibində)
148. (Kabardin–Balkar Muxtar Respublikası (1991 – Rusiya Federasiyası tərkibində)
149. Kırım Muxtar Respublikası (1991 – Ukrayna Respublikası tərkibində)
150. Naxçıvan Muxtar Respublikası (Azərbaycan Respublikası tərkibində)
151. Saka (Yakut) Muxtar Respublikası (1991 – Rusiya Federasiyası tərkibində)
152. Tatarıstan Muxtar Respublikası (1991 – Rusiya Federasiyası tərkibində)
153. Tuva Muxtar Respublikası (1991 – Rusiya Federasiyası tərkibində)
154. Xakas Muxtar Vilayəti (1920 – Rusiya Federasiyası tərkibində)
155. Dağlıq Altay Muxtar Vilayəti (1920 – Rusiya Federasiyası tərkibində)
156. Qaraçay – Çərkəz Muxtar Vilayəti (1920 – Rusiya Federasiyası tərkibində)
157. (Sincan) – Uyğur Muxtar Vilayəti (1955 – Çin Xalq Respublikası tərkibində)
158. Qaqauz Muxtar Yeri (1993 – Moldoviya Respublikası tərkibində)
159. Azərbaycan Respublikası (1991)
160. Qırğızıstan Respublikası (1991)
161. Qazaxistan Respublikası (1991)
162. Özbəkistan Respublikası (1991)
163. Türkmənistan Respublikası (1991)

Check Also

Bir qrup mədəniyyət xadiminə Prezidentin fərdi təqaüdü təyin olunub

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinə Prezidentin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqındasərəncam imzalayıb. Boyukmillet.com-un məlumatına görə, …