Cümə , 19 Aprel 2024
Drone Cameras

Azər­bay­can Qa­za­xıs­tan dost­lu­ğu­nun də­rin­ləş­mə­si Er­mə­nis­ta­nı sək­sə­kə­yə sa­lıb…

İs­ma­yıl Ağa­yev: “Er­mə­nis­ta­nın na­ra­hat­lı­ğı heç bir fay­da ve­rən de­yil”

Mə­lum ol­du­ğu ki­mi, Azər­bay­can Pre­zi­den­ti İl­ham Əli­yev Nur­sul­tan Na­zar­ba­ye­vin “Hey­dər Əli­yev” or­de­ni ilə təl­tif edil­mə­si haq­qın­da Sə­rən­cam im­za­la­yıb. Sə­rən­cam­da de­yi­lir ki, Qa­za­xıs­tan Res­pub­li­ka­sı ilə Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı ara­sın­da dost­luq və əmək­daş­lıq əla­qə­lə­ri­nin in­ki­şa­fın­da xü­su­si xid­mət­lə­ri­nə gö­rə Qa­za­xıs­tan Res­pub­li­ka­sı­nın pre­zi­den­ti Nur­sul­tan Na­zar­ba­yev “Hey­dər Əli­yev” or­de­ni ilə təl­tif edil­sin.

Na­zar­ba­ye­vin Azər­bay­ca­na et­di­yi rəs­mi sə­fər çər­çi­və­sin­də be­lə ali döv­lət mü­ka­fa­tı­na la­yiq gö­rül­mə­si ən çox er­mə­ni­lə­ri na­ra­hat et­mə­yə baş­la­yıb. Er­mə­nis­tan KİV-i bu yön­də qeyd edir ki, Na­zar­ba­yev də be­lə mü­ka­fa­ta la­yiq gö­rü­lən Be­la­rus pre­zi­den­ti Lu­ka­şen­ko­nun yo­lu­nu da­vam et­di­rə bi­lər. Hə­min id­dia­lar­da bil­di­ri­lir ki, Lu­ka­şen­ko “Hey­dər Əli­yev” or­de­ni­ni alan­dan son­ra, ard-ar­da, Azər­bay­ca­nın xey­ri­nə olan ad­dım­lar at­ma­ğa baş­la­yıb. Xü­su­si­lə də blo­ger Lap­şi­nin Azər­bay­ca­na təh­vil ve­ril­mə­si Lu­ka­şen­ko­nun Azər­bay­ca­na gös­tər­di­yi ən bö­yük xid­mət ki­mi sə­ciy­yə­lən­di­ri­lir.

Bey­nəl­xalq Di­as­por Mər­kə­zi­nin səd­ri İs­ma­yıl Ağa­yev qə­ze­ti­mi­zə açıq­la­ma­sın­da bil­dir­di ki, Er­mə­nis­ta­nın bu na­ra­hat­lı­ğı əbəs ye­rə de­yil: “Ümu­miy­yət­lə, on­la­rın me­dia­sı­nı ya­xın­dan iz­lə­sə­niz gö­rər­si­niz ki, Azər­bay­ca­nın at­dı­ğı bü­tün cid­di ad­dım­lar on­la­rı na­ra­hat edir. Dər­hal hə­min is­ti­qa­mət­də te­zis­lə­ri­ni işə sa­lır­lar. Lu­ka­şen­ko və Na­zar­ba­yev ki­fa­yət qə­dər təc­rü­bə­li si­ya­sət­çi və döv­lət xa­dim­lə­ri­dir. Mən de­məz­dim ki, Lu­ka­şen­ko məhz de­yi­lən mü­ka­fa­tı alan­dan son­ra Azər­bay­can­la dost­laş­ma­ğa baş­la­yıb. Yax­şı olar ki, er­mə­ni­lər onun təl­tif­dən əv­vəl­ki fəa­liy­yə­ti­nə də bir qə­dər diq­qət et­sin­lər. Lu­ka­şen­ko da­im Azər­bay­ca­nın dos­tu olub. Bi­zim üz­ləş­di­yi­miz prob­lem­lə bağ­lı hər za­man cə­sa­rət­li və əda­lət­li möv­qe or­ta­ya qo­yub. Ey­ni söz­lə­ri Na­zar­ba­yev haq­da da de­yə bi­lə­rik. Bu öl­kə­lər Er­mə­nis­tan­la bə­zi qu­rum­lar­da bir­gə təm­sil olun­sa da, hər iki öl­kə baş­çı­sı Azər­bay­can­la bağ­lı əsl dost möv­qe­yi or­ta­ya qo­yur. Tə­bii ki, Er­mə­nis­ta­nı bu cid­di na­ra­hat edir. Lu­ka­şen­ko Lap­şin mə­sə­lə­si­lə bağ­lı er­mə­ni sə­fi­rə kon­kret açıq­la­ma ver­di və de­di ki, Er­mə­nis­ta­nın bu mə­sə­lə­də­ki na­ra­hat­lı­ğı­nı an­la­mır. Çün­ki Lap­şi­nin Er­mə­nis­ta­na heç bir ai­diy­yə­ti yox­dur. Bə­li, Azər­bay­can dost­la­rı mü­ka­fat­lan­dır­maq­la, on­la­ra bö­yük diq­qət gös­tər­miş olur. Be­lə hal­lar tə­rəf­lər ara­sın­da mü­na­si­bət­lə­ri da­ha da də­rin­ləş­di­rir. Er­mə­nis­ta­nın na­ra­hat­lı­ğı isə heç bir fay­da ve­rən de­yil. Çün­ki hə­min döv­lət baş­çı­la­rı ilə Azər­bay­ca­nı bir-bi­ri­nə sıx tel­lər bağ­la­yır”.

 

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Check Also

“Taxta Hipostil Məscidlər” – Anadolunun memarlıq möcüzələri

Tarix boyu qədim sivilizasiyalara ev sahibliyi edən Anadolu torpaqları günümüzdə ziyarətçilər üçün unikal təcrübələr təqdim …

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir