Çərşənbə axşamı , 16 İyul 2024
Drone Cameras

Er­mə­nis­tan cə­miy­yə­tin­də “Azər­bay­can tor­paq­la­rı­nı qay­ta­rın” tə­ləb­lə­ri ge­niş hə­rə­ka­ta çev­ri­lə bi­lər

“Er­mə­nis­tan tə­rə­fin­dən be­lə tə­şəb­büs­lə­rin sa­yı­nın art­ma­sı ona gö­rə va­cib­dir ki, on­lar iş­ğal­çı döv­lət­dir”

Vü­qar Qə­di­rov: “Bu gü­nə qə­dər plat­for­ma­ya qo­şu­lan er­mə­ni­lə­rin bu­nu bə­yan et­mə­si ol­duq­ca va­cib­dir”

Bu ilin no­yabr ayın­da Azər­bay­can­dan və Er­mə­nis­tan­dan olan hü­quq mü­da­fiə­çi­lə­ri Er­mə­nis­tan-Azər­bay­can, Dağ­lıq Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin sülh yo­lu ilə həl­li­nə yö­nəl­miş tə­şəb­büs ola­raq “Er­mə­nis­tan­la Azər­bay­can ara­sın­da sülh üçün plat­for­ma” ya­ra­dıb­lar. Ar­tıq bu plat­for­ma­ya bir ne­çə er­mə­ni fə­al qo­şu­lub.

On­lar Er­mə­nis­tan ha­ki­miy­yə­ti­nin iş­ğal­çı ol­du­ğu­nu eti­raf edir. Ba­kı Plat­for­ma­sı­na qo­şu­lan er­mə­ni­lə­rin sa­yı hər gün ar­tır. Məhz Er­mə­nis­tan­da ya­şa­yan və Dağ­lıq Qa­ra­ba­ğın əzə­li Azər­bay­can tor­pa­ğı ol­ma­sı­nı eti­raf edən ic­ti­ma­iy­yət nü­ma­yən­də­lə­ri­nin sa­yı­nın art­ma­sı gə­lə­cək üçün nə vəd edə bi­lər?

Eks­pert Vü­qar Qə­di­rov qə­ze­ti­mi­zə açıq­la­ma­sın­da bil­dir­di ki,  sülh plat­for­ma­sı Qa­ra­bağ mü­na­qi­şə­si­nin həl­li üçün yax­şı tə­şəb­büs­dür: “Er­mə­nis­tan tə­rə­fin­dən plat­for­ma­ya qo­şu­lan­la­rın sa­yı nə qə­dər çox olar­sa, bu, sülh da­nı­şıq­la­rı­na öz töh­fə­si­ni ve­rə­cək.

Dağ­lıq Qa­ra­bağ­da er­mə­ni və azər­bay­can­lı­lar bir­gə ya­şa­ya bil­mə­yə­cək­lər ki­mi prob­lem­lər ara­dan qal­dı­rı­lan­dan son­ra, bü­tün dün­ya ic­ti­ma­iy­yə­ti, Minsk Qru­pu­na da­xil olan həm­sədr döv­lət­lər bey­nəl­xalq çər­çi­və­də mə­sə­lə­nin həl­li­ni sü­rət­lən­di­rə­cək. Er­mə­nis­tan tə­rə­fin­dən be­lə tə­şəb­büs­lə­rin sa­yı­nın art­ma­sı ona gö­rə va­cib­dir ki, on­lar iş­ğal­çı döv­lət­dir. Bu gü­nə qə­dər plat­for­ma­ya qo­şu­lan­la­rın bu­nu bə­yan et­mə­si ol­duq­ca va­cib­dir.

Bu pro­ses da­vam et­mə­li­dir. Ça­lış­ma­lı­yıq ki, sülh plat­for­ma­sı­na da­ha çox er­mə­ni cəlb edil­sin. Həm­çi­nin on­la­rın cəlb olun­ma­sı­na eh­ti­yat­lı ya­naş­maq la­zım­dır. Plat­for­ma­ya bu ad­la xü­su­si xid­mət or­qa­nı­nın əmək­daş­la­rı gə­lə bi­lər.

Bu­nun­la, Azər­bay­can tə­rə­fi er­mə­ni­lə­rə me­saj ve­rir ki, siz si­la­hı Sar­kis­yan re­ji­mi­nə çe­vir­di­yi­niz, Azər­bay­can Kons­ti­tu­si­ya­sı­nı və qa­nun­la­rı­nı ta­nı­dı­ğı­nız hal­da, bu öl­kə­nin və­tən­daş­la­rı ki­mi əmi­na­man şə­kil­də ya­şa bi­lər­si­niz. Bu ba­xım­dan he­sab edi­rəm ki, apa­rı­lan pro­ses düz­gün­dür və hə­dəf­lər doğ­ru se­çi­lib”.

Check Also

Borrel: Prezident Trampa qarşı hücumu pisləyirəm

Prezident Trampa qarşı hücum xəbərindən şoka düşdüm və bunu qəti şəkildə pisləyirəm. Boyukmillet.com xəbər verir ki, …

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir