Cümə , 23 Fevral 2024
Drone Cameras

Ta­ci­kis­tan pre­zi­den­ti is­la­mi həm­rəy­lik ba­rə­də Azər­bay­can Pre­zi­den­ti­nin ta­ri­xi mü­ra­ciə­ti­nə la­yiq ola bil­mə­di…

“Biz hə­min gö­rüş­də səs­lə­nən fi­kir­lər­dən son­ra mü­səl­man öl­kə­lə­ri­nin Er­mə­nis­ta­na mü­na­si­bə­tin­də cid­di də­yi­şik­li­yin ola­ca­ğı­nı dü­şü­nür­dük”

Və­fa Hey­dər­li: “Ta­cikis­tan pre­zi­den­ti­nin dav­ra­nış­la­rı cid­di su­al­lar do­ğur­ma­ya bil­məz­di”

Mə­lum ol­du­ğu ki­mi, Ta­ci­gis­tan pre­zi­den­ti İmo­mə­li Rah­mon bu gün­lər­də Er­mə­nis­ta­na rəs­mi sə­fər edib. Mə­lum sə­fər çər­çi­və­sin­də onun Er­mə­nis­tan pre­zi­den­ti Serj Sar­kis­yan­la gö­rüş­lə­ri olub. Hə­min gö­rüş­lər za­ma­nı Ta­ci­gis­tan pre­zi­den­ti bun­dan məm­nun­luq ifa­də edib və gə­lə­cək­də Er­mə­nis­tan­la da­ha sıx əmək­daş­lıq edə­cə­yi­ni vur­ğu­la­yıb. Bil­di­ri­lir ki, iki öl­kə ara­sın­da 9 is­ti­qa­mət üz­rə gə­lə­cək­də stra­te­ji əmək­daş­lı­ğın edi­lə­cə­yi ra­zı­laş­dı­rı­lıb.

Qeyd edək ki, mü­səl­man öl­kə­si olan Ta­ci­gis­ta­nın baş­qa bir is­lam öl­kə­si­nin tor­paq­la­rı­nı iş­ğal edən Er­mə­nis­tan­la be­lə is­ti mü­na­si­bət qur­ma­sı ma­raq­lı gö­rü­nür. Bu gün­lər­də Azər­bay­can Pre­zi­den­ti öl­kə­miz­də ak­kre­di­ta­si­ya olu­nan mü­səl­man öl­kə­lə­ri­nin sə­fir­lə­ri­lə ke­çir­di­yi gö­rüş­də bil­dir­di ki, er­mə­ni­lə­rin bi­zim məs­cid­lə­ri da­ğıt­ma­sı həm də baş­qa mü­səl­man öl­kə­lə­ri­nə qar­şı tö­rə­di­lən ci­na­yət­dir. Bu ba­xım­dan da İ.Rah­mo­nun son hə­rə­kə­ti­ni is­lam həm­rəy­li­yi­nə say­ğı­sız­lıq priz­ma­sın­dan də­yər­lən­dir­mək olar­mı?

Eks­pert Və­fa Hey­dər­li­nin söz­lə­ri­nə gö­rə, İl­ham Əli­ye­vin bil­dir­di­yi fi­kir çox mən­tiq­li idi: “Çün­ki özü­nü mü­səl­man he­sab edən öl­kə­lər on­la­rın di­gər din qar­daş­la­rı­nı iz­ti­rab­la­ra dü­çar edən bir öl­kə ilə ya­xın əla­qə qur­ma­ma­lı­dır. Biz hə­min gö­rüş­də səs­lə­nən fi­kir­lər­dən son­ra mü­səl­man öl­kə­lə­ri­nin Er­mə­nis­ta­na mü­na­si­bə­tin­də cid­di də­yi­şik­li­yin ola­ca­ğı­nı dü­şü­nür­dük. An­caq Ta­ci­gis­ta­nın tim­sa­lın­da bu­nun ək­si­ni gör­dük. Hə­min mü­səl­man öl­kə­si­nin pre­zi­den­ti Er­mə­nis­tan­la elə meh­ri­ban dav­ran­dı ki, ada­mı tə­əc­cüb bü­rü­dü. Rah­mon hət­ta bir az da irə­li ge­də­rək iki xal­qın ta­ri­xi dost­luq əla­qə­lə­rin­dən da­nı­şıb. Xa­tır­la­yır­sı­nız­sa, Qır­ğı­zıs­tan pre­zi­den­ti İq­ti­sa­di Əmək­daş­lıq Təş­ki­la­tı­nın mart ayın­da Pa­kis­tan­da ke­çi­ri­lən top­lan­tı­sın­da Azər­bay­ca­nın Dağ­lıq Qa­ra­bağ üzə­rin­də­ki su­ve­ren­li­yi­ni vur­ğu­la­yan mad­də­yə səs ver­mək­dən im­ti­na et­miş­di. Növ­bə­ti qey­ri-adi ad­dım Ta­ci­kis­tan pre­zi­den­ti İ.Rah­mon­dan gəl­di. Er­mə­nis­ta­na rəs­mi sə­fər et­mək onun hü­qu­qu­dur, bu­na de­yə­cək sö­zü­müz yox­dur, sa­də­cə, pre­zi­dent­lə­rin bir­gə bə­ya­na­tın­da­kı bir müd­dəa su­al do­ğu­rur. Hə­min müd­dəa­da de­yi­lir ki, Ta­ci­kis­tan və Er­mə­nis­tan Mər­kə­zi Asi­ya­da və Cə­nu­bi Qaf­qaz­da təh­lü­kə­siz­li­yin və sa­bit­li­yin qo­run­ma­sı üçün xa­ri­ci si­ya­sət­lə­ri­ni ko­or­di­na­si­ya edə­cək.

Bi­rin­ci­si, Ta­ci­kis­ta­nın Cə­nu­bi Qaf­qaz­da nə işi var, Əf­qa­nıs­tan­dan gə­lən təh­lü­kə­nin dər­di­ni çək­sin! İkin­ci­si, ki­çik Er­mə­nis­tan Mər­kə­zi Asi­ya­da nə­yi Ta­ci­kis­tan­la ko­or­di­na­si­ya edə bi­lər ki?! Azər­bay­can tor­paq­la­rı­nı hərb yo­lu ilə azad et­mə­yə baş­la­sa, İs­lam Kon­fran­sı Təş­ki­la­tı çər­çi­və­sin­də da­im Azər­bay­ca­nın əra­zi bü­töv­lü­yü­nə səs ve­rən və söz­də iş­ğa­lı pis­lə­yən Dü­şən­bə Er­mə­nis­ta­nın­mı tə­rə­fi­ni tu­ta­caq? Bu ba­xım­dan da Ta­ci­kis­tan pre­zi­den­ti­nin dav­ra­nış­la­rı cid­di su­al­lar do­ğur­ma­ya bil­məz­di”.

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Check Also

Putin: “Moskva və Ankara regional toqquşmaların dayandırılması üçün çalışır”

Moskva və Ankara regional toqquşmaların dayandırılması üçün çalışır. Boyukmillet.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiya …

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir